โรงเรียนวาปีปทุม :OIT
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment) ประจำปี 2566

9.1:ข้อมูลพื้นฐาน:
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 : ข้อมูลการติดต่อ
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
:การประชาสัมพันธ์:
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
:การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล:
O8 : กระดานถาม-ตอบ
O9 : Social Network
9.2:การบริหารงาน:
o10: นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o11: แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o12: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o13: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o14: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o15: คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
o16: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
9.3:การบริหรเงินงบประมาณ:
o18: E-Sevice
o19: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o20: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23: นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24: การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
026: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
027: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
028: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9.5:การส่งเสริมความโปรงใส:
o29: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o31: ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่
o32: การสร้างวัฒนธรรมNo Gift Policy
o33: รายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy
o34: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
o38: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39: ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40: การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41: การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน